Quickscan crisisorganisatie

De quickscan is een goede second opinion om de werkelijke status te toetsen.

Quickscan crisisorganisatie

 

Aanleiding

Alle organisaties lopen risico’s en de vraag is in hoeverre U erop voorbereid bent om deze risico’s te beheersen. Een op maat geschreven integraal crisisplan helpt de organisatie om snel en op de goede manier te reageren. Doorgaans hebben we op papier ogenschijnlijk alles geregeld, maar de praktijk leert anders. De quickscan is een goede second opinion om de werkelijke status te toetsen.

Doel

De quickscan richt zich op de vraag of de instelling/organisatie de wettelijke verplichtingen alsook andere normeringen van kwaliteitsystemen nakomt als het gaat om een goede voorbereiding op crisissituaties. Voorziet een integraal crisisplan erin dat crisissituaties doelmatig en doeltreffend worden beheerst? Is de organisatie rondom crisisbeheersing concreet uitgewerkt in (operationele)deelplannen en draaiboeken?

Daarnaast geeft de quickscan inzicht of de technische voorzieningen(voldoende) aanwezig zijn en of er adequaat geoefend wordt. Is de interne communicatie geregeld en is iedereen op de hoogte van de inhoud van de plannen en zijn of haar rol daarin? Is de coördinatie ingeval van een crisis wel geregeld?

Werkwijze

Onze onderzoeker zal de in de organisatie relevante documenten m.b.t. crisisbeheersing verzamelen en bestuderen en in aansluiting daarop een aantal sleutelfunctionarissen een interview houden. Dit vanuit de wetenschap dat plannen op papier doorgaans op orde lijken, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Van een integrale aanpak en duidelijkheid over ieders rol blijkt in de praktijk vaak geen sprake. De quickscan draagt bij de  om de bewustwording weer aan te scherpen en de verbinding met elkaar te zoeken. Uit veel van onze onderzoeken blijkt dat er op afdelingsniveau allerlei plannen zijn, maar dat er nog onvoldoende sprake is van een integrale aanpak.

Is uw organisatie in staat om de plannen te vertalen naar de gebruiker die tijdens een crisissituatie snel moet kunnen handelen?

Bevindingen

De resultaten van de quickscan worden weergeven in een korte en heldere rapportage en worden desgewenst toegelicht aan stakeholders. Het geeft inzicht in de huidige status van uw crisisorganisatie en geeft ook aanbevelingen en verbeterpunten aan. Het is ook een goede nulmeting om op basis daarvan intern afspraken te maken om te komen tot een integraal crisisplan inclusief alles wat daarbij hoort aan randvoorwaarden zoals opleiden, trainen en oefenen.

Benieuwd hoe uw organisatie ervoor staat?

Bel of mail ons en wij kijken graag samen met U op welke wijze we invulling kunnen geven aan de quickscan.

Interesse of meer informatie? Vraag het aan via dit formulier.